නිවස >නිෂ්පාදන >ගෙදර යුත්තේ (ප්ලැස්ටික්)>කෝපි යන්ත් ර ප්ලාස්ටික් කොටස

කෝපි යන්ත් ර ප්ලාස්ටික් කොටස

<1>