නිවස >නිෂ්පාදන >විද් යාත්මක නිෂ්පාදනය (ප්ලැස්ටික්)>එක්සත්කූල ශිෂ් ය ප්ලාස්ටික් කොටස