නිවස >නිෂ්පාදන >ගෙදර යුත්තේ (ප්ලැස්ටික්)>කොණ්ඩය වැලපෙන ප්ලාස්ටික් කොටස

කොණ්ඩය වැලපෙන ප්ලාස්ටික් කොටස

<1>