නිවස >නිෂ්පාදන >ගෙදර යුත්තේ (ප්ලැස්ටික්)

ගෙදර යුත්තේ (ප්ලැස්ටික්)