අපිට සම්බන්ධව

ඩොංගුන් යුන්කුන්ංග් ප්ලාස්ටික් මෝල්ඩ් ඉන්ද් රව් ය කෝ.


එක් කරන්න: එපා. 1 ඇටු ස්ට් රීට්, චැංගන් ටෝන්, චින්

තෙල්:0086 769 3886 6389    

ෆැක්ස්:0086 769 38861379

විද් යුත් තැපෑල:ප් රශ්න@ Moldvip.com

URL:https://www.moldvip.com/

Send Inquiry