තට්ටු
  • Air Proතට්ටු

තට්ටු

නිෂ්පාදනය නම: drip tray
ප්ලාස්ටික තොරතුරු: වෙනස් කළ PP
වර්ණය: කළු
යුදෙව්වන්න යන්ත් ර: 150T
විකල්ප ක් රමය:
චක් රය:

විමසීම් යවන්න

නිෂ්පාදනය විස්තරය

නිෂ්පාදනය නම: drip tray
ප්ලාස්ටික තොරතුරු: වෙනස් කළ PP
වර්ණය: කළු
යුදෙව්වන්න යන්ත් ර: 150T
විකල්ප ක් රමය:
චක් රය:
උණුසුම් ටැග්: චීනය, චීනය, යුදෙව්වන්, සපයන්

නිෂ්පාදන ටැගය

විමසීම් යවන්න

කරුණාකර පහත දැක්වෙන පෝරමයේ ඔබේ විමසුම ලබා දීමට නිදහස් වන්න. අපි ඔබට පැය 24 කින් පිළිතුරු දෙන්නෙමු.