ජූස් නිපදවන්න
  • Air Proජූස් නිපදවන්න

ජූස් නිපදවන්න

නම:Juice extractor mold
වර්ග ප් රමාණය (දිග * පළල * උස mm): 400*350*391
අභ් යන්තර ශිල්පය: S136
48-52HRC
තොරතුරු ගණන: 1*1
ජිවිතය: වෙඩි මිලියන 1ක්

විමසීම් යවන්න

නිෂ්පාදනය විස්තරය

නම: Juice extractor mold
වර්ග ප් රමාණය (දිග * පළල * උස mm): 400*350*391
අභ් යන්තර ශිල්පය: S136
48-52HRC
තොරතුරු ගණන: 1*1
ජිවිතය: වෙඩි මිලියන 1ක්
උණුසුම් ටැග්: චීනය, චීනය, ශාලාවක්, සාදන්නෝ, මාධ් යයා

නිෂ්පාදන ටැගය

විමසීම් යවන්න

කරුණාකර පහත දැක්වෙන පෝරමයේ ඔබේ විමසුම ලබා දීමට නිදහස් වන්න. අපි ඔබට පැය 24 කින් පිළිතුරු දෙන්නෙමු.