කඩු ආහාරය
  • Air Proකඩු ආහාරය

කඩු ආහාරය

නම
කෝල් ප් රමාණය (දිග * පළල * උස mm): 550* 550* 561
ඇතුළත් තීරය: 1.2344
48-52HRC
තොරතුරු ගණන: 1*1
ජිවිතය: වෙඩි මිලියන 1ක්

විමසීම් යවන්න

නිෂ්පාදනය විස්තරය

නම
කෝල් ප් රමාණය (දිග * පළල * උස mm): 550* 550* 561
ඇතුළත් තීරය: 1.2344
48-52HRC
තොරතුරු ගණන: 1*1
ජිවිතය: වෙඩි මිලියන 1ක්
උණුසුම් ටැග්: චීනය, චීනය, කුඩා කැපීපෙනි, සපයන්

නිෂ්පාදන ටැගය

විමසීම් යවන්න

කරුණාකර පහත දැක්වෙන පෝරමයේ ඔබේ විමසුම ලබා දීමට නිදහස් වන්න. අපි ඔබට පැය 24 කින් පිළිතුරු දෙන්නෙමු.

ආශ්රිත නිෂ්පාදන